Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Nieuwigheden

18/11/2021

Arbeidsongeval - Publieke sector

Om wettelijke redenen wijzigt punt 28 van de aangifte.
Wij verzoeken u hierop te letten bij uw volgende aangiften, in het bijzonder voor uw aangiften die nog in afwachting zijn.
Huidige situatie:
28. Beroepscategorie: vast benoemd; contractueel; stagiair; APE-statuut; vrijwilliger: art. 60; andere (welke?).
Nieuwe situatie:
28. Beroepscategorie: vast benoemd; contractueel; stagiair; opleiding tot betaald arbeid ; andere (welke?).

17/11/2021

De bestuurdersverzekering heeft van Test Aankoop het label “Beste van de Test” gekregen

De bestuurdersverzekering is een facultatieve dekking. Ze kan afgesloten worden als aanvulling op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die de schade van de bestuurder nooit dekt.
Bij Ethias dekt de bestuurdersverzekering de letsels en het overlijden van de bestuurder bij een ongeval in fout of bij een ongeval zonder derden tot € 1.500.000 per schadegeval (voor vierwielige voertuigen).
De bestuurdersverzekering van Ethias heeft het label “Beste van de Test” gekregen na een kwaliteitsonderzoek door Test Aankoop in 2020! (Budget & Recht – November-December 2020). In de studie werden de producten van 19 maatschappijen vergeleken.

https://www.ethias.be/pro/nl/blog/bestuurdersverzekering--test-aankoop-label-beste-van-de-Test.html

03/11/2021

Ethias Extranet Arbeidsongeval :

Ontdek in deze video hoe de arbeidsongevallen van uw personeelsleden online aan te geven, deze schadegevallen op elk moment te raadplegen en toegang te krijgen tot een reeks nuttige preventietools.
Lien You Tube  https://youtu.be/-LH_9PyQPgM 

31/05/2021

Arbeidsongeval: Aangepast werk

Privésector: Het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval en het medisch attest van eerste vaststelling veranderen!
Het begrip 'aangepast werk’ wordt in het aangifteformulier opgenomen.
Wij verzoeken u hierop te letten bij uw volgende aangiftes.

31/03/2021

Herinnering !

Nieuw adres voor het opsturen van uw brieven naar Ethias (Dienst Arbeidsongeval): 
Postbus 10036
1070   Bruxelles/Brussel

De maatschappelijke zetel van Ethias blijft rue des Croisiers 24 4000 Luik

13/01/2021

Nieuw voor de codes omstandigheden.

De statistieken van FEDRIS bewijzen het; ongevallen op weg van en naar het werk nemen jaar na jaar toe. Zo is het absolute aantal weg-werk ongevallen met 8,4% gestegen in 2019 ten opzichte van 2018.
Net als voorgaande jaren hebben weg-werk ongevallen ernstiger gevolgen. Het percentage ongevallen met blijvende ongeschiktheid bedraagt 11,9% (11,3% in 2018) voor weg-werk ongevallen.(1)

06/07/2020

Een nieuwe online dienst voor uw medewerkers!

 

Slachtoffers van een arbeidsongeval kunnen voortaan hun schadedossier online opvolgen en beheren. Deze nieuwe dienst is gratis en beveiligd.

15/06/2020

Arbeidsongeval - Hervatting van systematische controles

Deze controles kunnen alleen op afspraak plaatsvinden om te vermijden dat er zich te veel mensen tegelijkertijd in de wachtkamers bevinden.

De huidige COVID-maatregelen (verplicht dragen van een masker, handen wassen, social distancing) moeten uiteraard worden nageleefd in het kader van spontane contrôle.

Slachtoffers moeten eerst contact opnemen met het kabinet om een afspraak te maken.

De prioriteit voor Ethias blijft het verlenen van een dienst aan onze partners met inachtneming van alle veiligheidsinstructies die ons zijn opgelegd ten gevolge van de pandemie.

30/04/2020

DECAVI 2020

Voor de 2de keer op rij heeft Ethias de Trofee Decavi van de beste verzekering “Arbeidsongevallen” gewonnen, en dit dankzij haar talrijke diensten aan de slachtoffers zoals AssurPharma, AssurKiné, een professioneel re-integratieplan…

En dat is niet nog alles: Ethias heeft ook de Trofee Decavi “Digitaal” gewonnen.

26/03/2020

FAQ Covid-19

25/03/2020

Covid-19: advies en preventie

18/03/2020

Covid-19

In de huidige context verzoekt Ethias u voorrang te geven aan telefonische of e-mailcontacten met uw inspecteur/account manager of met onze medewerkers om samen de verspreiding van het covid-19-virus tegen te gaan.

18/03/2020

Telewerk en arbeidsongevallen

Het doel van deze nota is een samenvatting te geven van de voorwaarden opdat een werknemer die tijdens telewerken het slachtoffer wordt van een ongeval, kan genieten van de vergoeding waarin de wetgeving op de arbeidsongevallen voorziet.

17/03/2020

Covid -19 - GSM Nummer

Als u een aangifte doet van arbeids(weg)ongeval, geef dan indien mogelijk ook  het GSM-nummer (of telefoonnummer)  van het slachtoffer in.   Op de aangifte is dat in wet ’67 (publieke sector) de zone 34 en in wet ‘71 (privé-sector) de zone 11.  Dit vergemakkelijkt, indien dat nodig zou blijken, contactname met het slachtoffer.

13/03/2020

Covid-19 – Beroepsziekte

Kan het coronavirus oplopen als arbeidsongeval beschouwd worden?

11/03/2020

Arbeidsongeval – Versturen van documenten naar dossierbeheerders

Wij herinneren u eraan dat u ons een document dat u al via het tabblad ‘communicatie’ in een schadedossier stuurde, niet nog eens via mail of post hoeft te sturen. (Behalve bij terugbetalingsaanvragen van medische kosten waarvan u ons altijd het origineel per post moet sturen).

10/01/2020

Bespaar u bepaalde administratieve taken!

In Arbeidsongevallen zijn er verschillende formulieren beschikbaar op Extranet langs dewelke u ons snel en eenvoudig info over kunt maken. De verleningen van ongeschiktheidsperiodes of de datum van werkhervatting kan via het luik Arbeidsongeschiktheidsperioden doorgegeven worden. U hoeft de fysieke doktersbriefjes dan niet aan ons over te maken, deze kunt u zelf bijhouden in uw dossier. Tijdwinst!

08/01/2020

De "kleine statuten" - Wijziging van de wet op de arbeidsongevallen

Sinds 1 januari 2020 zijn personen, die tewerkgesteld zijn in het kader van de “kleine statuten”, gedekt in het geval van een arbeidsongeval. Zo zijn zij beter beschermd bij ongevallen op het werk of op de arbeidsweg.

13/12/2019

Aangifte arbeidsongeval

Vanaf 1 januari 2020 is de vermelding van het rekeningnummer van het slachtoffer een verplichte zone in Extranet. Dit laat ons toe de slachtoffers sneller te vergoeden. 
Gelieve hiermee rekening te houden bij het invoeren van een aangifte.

28/11/2019

BELeessi - Fedris

U heeft misschien een schrijven ontvangen van Fedris met betrekking tot « BelEESSi en de behandeling van de vorderingen tot vergoeding van beroepsrisico in het kader van de Europese Wetgeving.».

 

20/09/2019

Sportongevallen

Mogen wij vragen  zo veel als mogelijk bij de aangifte van het ongeval ook het rekeningnummer van het slachtoffer te vermelden. Dit zorgt voor een vlottere en snellere afhandeling en terugbetaling

19/09/2019

Schoolongevallen

Wij verzoeken u bij aanvang van het schooljaar de ouders van de leerlingen te vragen ook hun rekeningnummer aan de school mee te delen.  Wanneer hun kind eventueel het slachtoffer wordt van een schoolongeval, zal de uitbetaling vlotter en sneller kunnen gebeuren, als dit rekeningnummer reeds gekend is bij de indiening van de aangifte.

03/06/2019

Arbeidsongeval – openbare sector - Ethias houdt een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een contractuele medewerker in beraad : wat moet u doen ?

Uw werknemer zal dan vergoed worden door het ziekenfonds volgens het regime van de ziekteverzekering. U dient dus geen vergoedingen meer uit te keren eens de periode van het gewaarborgd loon verstreken is.

06/05/2019

Briefwisseling Extranet

In de loop vd komende dagen zal de hyperlink  die u ontvangt via mail wanneer er nieuwe briefwisseling is op Extranet is, u naar volgende pagina leiden :

02/05/2019

Decavi 2019 - De beste verzekering “arbeidsongevallen”

Deze prijs voor beste arbeidsongevallenverzekering getuigt van de expertise en de kwaliteitsvolle service die Ethias ten dienste van de Collectiviteiten stelt.

Naast de traditionele diensten in het kader van deze verzekering (verplicht voor alle werkgevers in de particuliere sector en facultatief voor openbare instellingen) biedt Ethias sinds 2018 haar verzekerden, die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, een programma voor ondersteuning en professionele re-integratie dat uniek is in België. Dit programma loopt in samenwerking met vzw Emino (Vlaanderen) en Prorienta (Wallonië) en stelt het slachtoffer, zijn dagelijkse leven en zijn toekomst centraal in de aanpak.

20/03/2019

Tips voor een vlot beheer van schoolongevallen

Gelieve nota te nemen van volgende tips

27/11/2018

Extranet – Ondernemingen en collectiviteiten vinden Extranet eenvoudig en gebruiksvriendelijk

Extranet is de beveiligde online tool die ter beschikking staat van de ondernemingen en collectiviteiten om hun schadegevallen en contracten snel en kwalitatief te beheren, dankzij een waaier aan mogelijkheden.

22/11/2018

Openbare sector: Publiato – genezing

In alle dossiers waarin het slachtoffer genezen werd bevonden,  ongeacht de duur van de tijdelijke  werkongeschiktheid, is het essentieel dat u als werkgever deze genezing bevestigt en betekent aan het slachtoffer.

13/11/2018

Helpdesk Extranet - 011/28.25.00

18/09/2018

Arbeidsongevallenstatistieken – « Profiel van uw ongevallen » - Nieuwigheden

Sinds enkele jaren heeft u via onze Ethias Extranet de rubriek „Profiel van uw ongevallen „ die u de mogelijkheid biedt om 10 typeverslagen op te vragen met interessante informatie inzake het beheer van arbeidsongevallen en preventie.
Wij nodigen u uit de vernieuwde versie te consulteren daar deze aangevuld werd met nieuwe gegevens, tabellen en grafieken. 

18/06/2018

Assurpharma: 97% van de apotheken gebruiken dit tool

AssurPharma is de naam van het samenwerkingsproject tussen de Belgische apothekers en verzekeraars. Dankzij die samenwerking kan je, wanneer je jouw geneesmiddelen terugbetaald krijgt door een hospitalisatieverzekering, een verzekering voor ambulante zorgen of een arbeidsongevallenverzekering, jouw BVAC-attesten automatisch en digitaal laten verzenden naar de verzekeraar vanuit de apotheek. Minder papierstroom dus, om je meer comfort te kunnen bieden.

Assurpharma.be

11/06/2018

Bewijslast arbeidstraject

Onder de weg van of naar het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd. Het slachtoffer dient naast het letsel, een plotselinge gebeurtenis op het normale traject van of naar het werk te bewijzen.

18/05/2018

GDPR (General Data Protection Regulation)

Ons beleid ten aanzien van de persoonlijke levenssfeer en privacy evolueert. Wij willen u helpen om meer inzicht te krijgen in de informatie die we van u verzamelen en hoe u die kunt controleren.
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen. U krijgt altijd het hoogste niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid. Wij willen transparant zijn over onze werkwijze en u informeren over uw rechten. We maken gebruik van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 om verbeteringen door te voeren ten voordelen van onze polishouders.

02/05/2018

autofleet@ethias.be

Uit zorg voor de efficiëntie en de snelheid van verwerking dienen alle schadegevallen, die betrekking hebben op de polis motorrijtuigenverzekering, bij voorkeur per e-mail te worden aangegeven op het adres: fleet@ethias.be

20/04/2018

Train uw werknemers inzake welzijnsbeleid op het werk!

 U bent bij Ethias verzekerd tegen arbeidsongevallen ?

18/04/2018

Belgische primeur: Ethias biedt slachtoffers van arbeidsongeval een professioneel re-integratieplan aan

Voor de meeste slachtoffers van een arbeidsongeval is de hervatting van het werk een natuurlijke en automatische stap. Voor anderen vereist die werkhervatting echter een aanpassing van hun job of zelfs een volledige beroepsheroriëntering.

18/01/2018

Uw verzekeringspolis "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967"

Op datum van 27 december 2017 heeft de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht enerzijds het maatschappelijk doel van de vereniging omgevormd en anderzijds de overdracht van de verzekeringsactiviteiten naar Ethias nv gevalideerd.

06/12/2017

Arbeidsongevallen: waarom de voorkeur geven aan communicatie via EXTRANET?

 Waarom de voorkeur geven aan communicatie via EXTRANET?

03/10/2017

De lonen in de publieke sector

 Codering van de lonen in arbeidsongevallen in de publieke sector.

19/09/2017

AssurKINE: Nieuw derdebetalersysteem voor kinesitherapieverzorging bij arbeidsongeval

Vanaf nu biedt Ethias de slachtoffers van een arbeidsongeval een bijkomende dienstverlening aan: AssurKINE. Via die dienst betaalt Ethias de kinesitherapeut rechtstreeks terug.  Men hoeft dus niet langer het getuigschrift voor verstrekte hulp per post te versturen om zo de terugbetaling van de zorgverlening te verkrijgen.

18/07/2017

Aanvraag voor medische controle in het kader van een arbeidsongeval

 

22/06/2017

Assurpharma - rekeningnummer

In het kader van de digitalisering en om te zorgen voor een zo vlot mogelijke afhandeling van arbeidsongevallen, biedt Ethias sinds 6 maart een gratis systeem aan waardoor apothekerskosten automatisch terugbetaald kunnen worden aan het slachtoffer.

Hiervoor willen we u vragen om, op de aangiftes arbeidsongevallen, steeds het rekeningnummer van het slachtoffer te vermelden.
 
Meer uitleg over hoe Assurpharma werkt, kan u terugvinden via de link

https://www.ethias.be/pro/nl/blog/assurpharma.html

20/06/2017

Arbeidsongevallen - Assurpharma

In het kader van de digitalisering en om te zorgen voor een zo vlot mogelijke afhandeling van arbeidsongevallen, biedt Ethias sinds 6 maart een gratis systeem aan waardoor apothekerskosten automatisch terugbetaald kunnen worden aan het slachtoffer.


Hiervoor willen we u vragen om, op de aangiftes arbeidsongevallen, steeds het rekeningnummer van het slachtoffer te vermelden. 


Meer uitleg over hoe Assurpharma werkt, kan u terugvinden via de link

https://www.ethias.be/pro/nl/blog/assurpharma.html

17/05/2017

Berichtenlijst Groep : Wist u dat...

Wist u dat, sinds 2014, 90% van de briefwisseling voor de werkgevers in het kader van een arbeidsongeval niet meer via gewone post verzonden wordt maar via Extranet?


Deze correspondentie vindt u terug in de Berichtenlijst Groep. Nieuwe crrespondentie staat vetgedrukt, door op het bericht te klikken valt u in het dossier waar u de brief kunt raadplegen en vervolgens het nodige kan doen.


U kan hiervoor een melding ontvangen in uw mailbox. Daarvoor moet er één mailadres (persoonlijk of bij voorkeur groepsmailadres) gekoppeld zijn aan uw login.


Om een mailadres te koppelen aan een login volstaat het om, eens ingelogd, op het eerste icoontje van links (tandwieltje) onder het hangslot in de linkerbovenhoek te klikken. Daarna klikt u, links in de blauwe zone, op E-mail en vult hier een mailadres in (2x om te bevestigen). Dit is dan meteen geactiveerd.


De melding in uw mailbox bevat een link die u naar het loginscherm stuurt; eens ingelogd klikt u op Berichtendienst (rechts op het scherm, iets boven de foto van 1 vd. collega’s) en in het daaropvolgend scherm klikt u, links in de blauwe zone, op het laatste item van het menu Communicatie, Berichtenlijst Groep.


Via de selectiecriteria (kadertje boven de effectieve berichtenlijst) kan u gericht zoeken op bvb. familienaam slachtoffer, dossiernummer of een woord (bvb. ontvangstmelding)

 
Behandelde berichten kunt u selecteren en wissen in deze lijst, ze blijven uiteraard altijd staan in de memo van het desbetreffend dossier.


In deze context willen we ook verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk van ons E-learning filmpje dat u terugvindt op Extranet bij Arbeidsongevallen.

23/03/2017

Vanaf 6 maart 2017 ook Assurpharma in Arbeidsongevallen

Om een  terugbetaling voor geneesmiddelen te krijgen via Ethias, moeten niet meer steeds papieren attesten  opgestuurd worden.

23/02/2017

Arbeidsongevallen openbare sector waarbij Medex optreedt als Bevoegde Medische Dienst

Sinds kort heeft u als werkgever via Extranet -> “Raadpleging schadegevallen” -> “Formulieren” -> “Arbeidsongeschiktheidsperioden” de mogelijkheid om “ Periodes TWO Bevoegde Medische Dienst”  aan te vinken.

Let op!  U mag  deze optie enkel aankruisen wanneer u de periode(s) van tijdelijke werkongeschiktheid doorgeeft die door Medex erkend werd(en) als een gevolg van het arbeidsongeval. 

(In dossiers “Politie” bestond deze mogelijkheid al enige tijd)

02/02/2017

Helpdesk Extranet

011/28.25.00 of g-extranet.nl@ethias.be

Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht.

Deze is operationeel vanaf 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011/28.25.00 of via het mailadres g-extranet.nl@ethias.be

09/01/2017

Hulp bij de aangifte van een arbeidsongeval via Extranet:

18/05/2016

U geeft een arbeidsongeval aan …

 dat gekwalificeerd wordt als “ernstig ongeval”! Wat te doen?

25/01/2016

AO - Nuttige informatie n°1

 Nuttige informatie voor een snelle terugbetaling.

07/12/2015

Overzicht beheer arbeidsongevallen

Verneem alles over de verschillende stadia van het beheer van een arbeidsongevallendossier.

27/11/2015

Arbeidsongeval – Publieke sector – Opgave van het basisloon

Hoe invullen ?

28/10/2015

Ontvang uw facturen elektronisch voor al uw verzekeringspolissen

Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, gelieve dan het formulier in bijlage elektronisch in te vullen voor 15/11/2015 en te verzenden aan ebillingcoll@ethias.be, zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen (voor facturen 2016).

 

22/09/2015

Brilschade op het werk !

 

Wat te doen?

10/09/2015

MEDEX / PUBLIATO – KB 08/05/2014 (niet voor politiezones)

Wat moet u doen als uw bevoegde medische dienst Medex is  ? – Enkele terugkomende vragen. 

02/07/2015

Ingescande documenten nu ook zichtbaar !

Documenten die gescand werden in schadedossiers kunnen vanaf via de rubriek ‘Memo’ geraadpleegd worden.                              

29/06/2015

E-Learning Arbeidsongevallen

 Nieuwe interactieve handleiding voor het beheer van de arbeidsongevallen (film).

05/06/2015

Jaarverslag 2014

Ethias gemeen Recht - Jaarverslag 2014

27/05/2015

Wat kan Extranet u bieden ?

Wat kan Extranet u bieden ?

26/05/2015

Publiato – phase II

In uitvoering van het K.B. van 07/05/2013 dienen een aantal gegevens aangaande de vergoeding van de dossiers “arbeidsongevallen” aangegeven te worden via elektronische weg (project Publiato).

22/05/2015

Problemen aangifte schoolongevallen

Opgelet.  Het zou kunnen dat u problemen zal ondervinden met de aangifte schoolongevallen. Om dit probleem te vermijden dient u uw tijdelijke internetbestanden van uw browser te verwijderen. Na het verwijderen van deze bestanden zal de aangifte perfect werken.

Wij danken u voor uw begrip

25/03/2015

Profiel van uw ongevallen

Gelieve te noteren dat een nieuw systeem  werd ontwikkeld om uw arbeidsongevallen te rapporteren. U kan alles terugvinden op Extranet onder de rubriek “Preventie” - “Profiel van uw ongevallen”.

23/03/2015

K.B. 09/03/2014 – B.S. 10/04/2014 – Register van de lichte ongevallen – PRIVE sector

17/03/2015

Het statuut van de lokale mandataris

12/02/2015

MEDEX – K.B. 08/05/2014 – Arbeidsongevallen openbare sector - wet 03/07/1967

Sinds 1 juli 2014 is de werkgever wettelijk verplicht  bij arbeidsongevallen met een  tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen de genezenverklaring af te handelen.  

24/02/2014

Nieuw op Extranet

Nieuw op Extranet:

Voeg nu ook online bijlagen toe aan uw schadeaangiften en/of berichten bij het beheren van uw contracten en schadegevallen.

 U bespaart niet alleen tijd maar ook geld door verzendingskosten te vermijden!

16/07/2013

Extranet steekt in een nieuw kleedje !

Gebruikerstoegang

Identificatie
 

Paswoord

Kevin,

Uw adviseur

Bij Ethias is elke gebruiker van Extranet in relatie met een adviseur voor het beheer van zijn contracten.