Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Het statuut van de lokale mandataris

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokale mandataris

De lokale besturen genieten van een strafrechtelijke immuniteit. Artikel 5, vierde lid van het Strafwetboek bepaalt: “Voor de toepassing van dit artikel kunnen niet als strafrechtelijk verantwoordelijke rechtspersoon worden beschouwd: de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies de hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.”

Dit heeft tot gevolg dat de lokale mandatarissen een groter risico lopen op strafrechtelijke vervolging(1).

Er werden recent opnieuw wetsvoorstellen ingediend en/of aangekondigd(2). Dit was de aanleiding voor een overleg tussen medewerkers van de verenigingen van steden en gemeenten en een aantal experts op 23 februari 2015.

Er was een consensus tussen de aanwezigen om te kiezen voor een eenvoudige en coherente oplossing: het opheffen van artikel 5, vierde lid van het strafwetboek. De uitzonderingen op het principe van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen worden dus afgeschaft.

Deze oplossing is opgenomen in het wetsvoorstel Terwingen. In de schoot van de VVSG zou worden afgetoetst of dit ook aanvaardbaar zou zijn voor N-VA. De Union des Villes et Communes de Wallonie was niet vertegenwoordigd op de vergadering maar zou zich niet verzetten tegen dit voorstel.

Geert Vandenwijngaert
Bijzonder adviseur Dir.Collectiviteiten

(1) Voor een verdere toelichting zie Snoos S., La responsabilité pénale des mandataires locaux, Politeia & UVCW, Bruxelles, 2013, 89 p. en Vandenwijngaert G., De aansprakelijkheid van de lokale mandataris, Politeia & VVSG, 2014, 137 p.
(2) Wetsvoorstel Terwingen (CD&V), Becq (CD&V), Dierickx(CD&V), Pivin (MR) en Verherstraeten (CD&V), Parl.St.Kamer 2014-15,nr.0816/001 en het nog net officieel ingediende wetsvoorstel van Koenraad Degrootte (N-VA).