Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Uw verzekeringspolis "arbeidsongevallen - wet van 3 juli 1967"

Op datum van 27 december 2017 heeft de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht   enerzijds het maatschappelijk doel van de vereniging omgevormd en anderzijds de overdracht van de verzekeringsactiviteiten naar Ethias nv gevalideerd.

Bij deze beslissing draagt Ethias Gemeen Recht de gehele verzekeringsportefeuille van haar tak "Arbeidsongevallen - Wet van 3 juli 1967" over aan Ethias nv. Op diezelfde datum eindigt de erkenning van Ethias Gemeen Recht voor de beoefening van haar verzekeringsactiviteiten.

Deze overdracht van verzekeringsportefeuille werd goedgekeurd door een beslissing van het Directiecomité van de Nationale Bank van België op 07/11/2017, die werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2018.

Overeenkomstig de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (artikel 106 - Belgisch Staatsblad van 23 maart 2016), en onverminderd de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (artikelen 17 en 18 - Belgisch Staatsblad van 30 april 2014) geldt deze overdracht ten aanzien van u en van alle betrokken derden.

Ethias nv wordt dus in de plaats gesteld van Ethias Gemeen Recht voor alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de vroegere, huidige en toekomstige schadegevallen van uw verzekeringscontract. Alle clausules en tarief- en dekkingsvoorwaarden van uw contract blijven ongewijzigd evenals het contractnummer en de referenties van de schadegevallen die tot op heden zijn voorgevallen.

Het betreft een wijziging van risicodrager die geen enkele formaliteit van uw kant vereist. Bovendien verandert er op dagelijks vlak niets voor het contract of de schadegevallen. Het beheer ervan werd reeds eerder integraal uitgevoerd door de diensten van Ethias nv (in het kader van een dienstverleningsovereenkomst voor rekening van Ethias Gemeen Recht).  In die zin en behoudens bezwaar van u binnen een termijn van 15 dagen, wordt ook het mandaat dat u ons toevertrouwde voor het verzenden van de fluxen « Publiato » automatisch overgedragen aan Ethias NV.

Ten aanzien van de slachtoffers van arbeidsongevallen moeten geen specifieke stappen worden gezet. Artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 bepaalt namelijk dat de overheid-werkgever de enige wettelijke schuldenaar van de schadevergoeding is. Slachtoffer en facultatieve verzekeraar van de werkgever hebben geen vorderingen tegenover elkaar.

Onze medewerkers staan tot uw dienst voor alle bijkomende informatie. U kan hen bereiken telefonisch op het nummer 011/282111 via e-mail naar info@ethias.be