Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Covid-19 – Beroepsziekte

Herinnering aan de principes:

Om een schadevergoeding in “Arbeidsongevallen” te genieten, moet het slachtoffer het bewijs leveren van:
• een plotse gebeurtenis, d.w.z. een specifiek feit, lokaliseerbaar in ruimte en tijd en met een bepaalde intensiteit;
• een letsel;
• het feit dat de plotse gebeurtenis plaatsvond tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Dit bewijs kan met alle mogelijke rechtsmiddelen geleverd worden. Het bewijs moet echter vaststaand zijn en niet enkel aannemelijk. Het moet strikt beoordeeld worden.

Toepassing op het coronavirus

Een erkenning als arbeidsongeval is bijgevolg slechts mogelijk als de werknemer het bestaan bewijst van een plotse gebeurtenis die aan de basis ligt van zijn letsel.
In casu kan een contact tussen het slachtoffer en een persoon die besmet is of het virus draagt deze plotse gebeurtenis vormen. De moeilijkheid zal echter zijn om het precieze contact waardoor de besmetting kon plaatsvinden, te identificeren en te bewijzen. In de praktijk zal dat uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk zijn. Een waarschijnlijke of mogelijke besmetting alleen zal niet voldoende zijn. De plotse gebeurtenis moet door het slachtoffer precies worden geïdentificeerd.

Als het slachtoffer van het coronavirus bijgevolg niet met zekerheid het contact dat aan de oorsprong van de besmetting met het virus ligt, kan aantonen, zal het bijgevolg geen schadevergoeding in “Arbeidsongevallen” kunnen genieten.

Vergoeding op basis van beroepsziekte?

Een eventuele vergoeding in het kader van de wetgeving inzake beroepsziekten kan echter overwogen worden.

In de officiële lijst van de beroepsziekten staat onder code 1.404.03: "Andere infectieziekten bij de leden van het personeel dat werkzaam is op het gebeid van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat".
Voor het andere personeel dan het zorgpersoneel in de ruime zin van het woord is een vergoeding als beroepsziekte slechts mogelijk als aangetoond kan worden dat de ziekte haar bepalende en directe oorzaak heeft in de uitoefening van het beroep.

Voor alle vragen over de kwalificatie van de ziekte als beroepsziekte moet contact opgenomen worden met het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Besluit

Als de plotse gebeurtenis die de besmetting veroorzaakt heeft niet met zekerheid geïdentificeerd kan worden, kan de werknemer die het slachtoffer is van het coronavirus niet vergoed worden in "Arbeidsongevallen". Er zal bijgevolg een aanvraag tot vergoeding in het kader van de wetgeving inzake beroepsziekten ingediend moeten worden.