Welkom op het Extranet

van Ethias.

Extranet is een gratis, sterk beveiligde service waarmee u uw verzekeringen online kan beheren.

U kunt informatie over uw contracten, schadegevallen bekijken en bewerken en zelfs uw evenementen online verzekeren.

Op extranet kan men ook informatie en documentatie verkrijgen over, bijvoorbeeld, juridische gegevens of advies krijgen over preventie en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie of om zich in te schrijven, contacteer ons via de onderstaande knop !

Telewerk en arbeidsongevallen

Dit betreft zowel structureel telewerken (cao nr. 85) als incidenteel telewerken (art. 23, 1 °, van de wet van 5 maart 2017 op het werk dat haalbaar en beheersbaar is).

Structureel telewerken heeft betrekking op administratief werk dat dankzij de informatietechnologie regelmatig en incidenteel buiten het bedrijfsterrein wordt uitgevoerd. Het is het onderwerp van een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Incidenteel telewerken is een taak die incidenteel en niet regelmatig wordt uitgevoerd in bepaalde situaties zoals overmacht of om persoonlijke redenen die de werknemer beletten zijn diensten bij de werkgever uit te voeren, volgens de gedefinieerde procedures tussen de werkgever en de werknemer.

1. Arbeidsongeval - erkenningsvoorwaarden

De wetten van 10 april 1971 (privésector) en 3 juli 1967 (openbare sector) definiëren het arbeidsongeval als elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en een letsel veroorzaakt. De wet bepaalt bovendien dat een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te zijn overkomen. Op zichzelf vormt telewerken geen dekkingsprobleem: de telewerker is gedekt door de ongevallenverzekering van zijn werkgever. Daarentegen zal er waarschijnlijk een bewijsprobleem ontstaan, aangezien de telewerker moet aantonen dat zijn ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van het telewerk. In het geval van telewerk thuis, kan het echter moeilijk zijn om werksituaties te onderscheiden van situaties die verband houden met het privéleven.

Om telewerkers beter te beschermen, heeft de wetgever een vermoeden ingebouwd in de wet betreffende arbeidsongevallen (art. 7 van de wet van 10 april 1971 en art. 2 van de wet van 3 juli 1967).

Het ongeval overkomen aan de telewerker wordt dus, tot bewijs van het tegendeel, vermoed te zijn overkomen door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

    - Als het gebeurt op de plaats die schriftelijk is vermeld als de plaats van uitvoering van het werk, in een telewerkovereenkomst of een ander schriftelijk document dat telewerk toelaat.
Bij het ontbreken van een dergelijke verklaring geldt het vermoeden voor de woonplaats of de plaats waar de telewerker gewoonlijk zijn telewerk verricht.

en

    - Indien het zich voordoet tijdens de periode die schriftelijk werd vastgelegd als de periode waarin de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Bij het ontbreken van een dergelijke verklaring, zal het vermoeden gelden tijdens de werkuren die de telewerker moet verstrekken wanneer hij werkt in de gebouwen van de werkgever.

Er geldt daarom een vermoeden dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met een dubbele ruimtelijke en temporele afbakening.

Het is echter belangrijk op te merken dat een ongeval buiten de afgesproken plaats of tijd nog steeds kan worden erkend als arbeidsongeval, maar in voorkomend geval rust de bewijslast op het slachtoffer.

2. Arbeidsweg

De wet van 10 april 1971 definieert de weg naar het werk als het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn woonplaats naar de plaats van uitvoering van het werk te begeven en vice versa (art. 8, waarnaar art. 2 van de wet van 3 juli 1967 voor arbeidsongevallen in de openbare sector verwijst).

In het geval dat telewerk thuis plaatsvindt, kan er in principe dus geen sprake zijn van een arbeidstraject.

De wetgever heeft echter het traject dat de telewerker aflegt tussen de woning en de school of de plaats van de kinderopvang gelijkgesteld, evenals het traject tussen de woning en de plaats waar de telewerker zijn maaltijd nuttigt.

In deze twee gevallen wordt de telewerker dus geacht zich op het arbeidstraject te bevinden en kan hij genieten van een wettelijke vergoeding.

3. Wettelijke basis:

- K.B. van 13 juni 2006 ter uitvoering van CAO n° 85 van 9 november 2005 betreffende telewerk
- K.B. van 19 maart 2008 ter uitvoering van CAO n° 85bis van 27 februari 2008 tot wijziging van CAO n° 85
- Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen in de privésector
- Wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen in de publieke sector